ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สุภาวดี ดัดใจงาม
หน่วยงาน :
ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
ที่อยู่ :
241 ซ.วงศ์สว่าง7 ถนนวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
bestsupa.73@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th