ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ธรรมรัตน์ โนภาส
หน่วยงาน :
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ
การทำงาน :
ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ
ที่อยู่ :
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
tmp_np@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th