ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง อุดมลักษณ์ จันทร์ธิบดี
หน่วยงาน :
บ.ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
การทำงาน :
ที่อยู่ :
99 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
udomluk_j@suankitti.com
www.conference.forest.ku.ac.th