ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
หน่วยงาน :
สมาคมอุทยานแห่งชาติ ห้อง 602 ชั้น 6 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
การทำงาน :
ที่อยู่ :
สมาคมอุทยานแห่งชาติ ห้อง 602 ชั้น 6 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
Piyathip.gizbkk@outlook.co.th
www.conference.forest.ku.ac.th