ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. วรางคณา ลาภกิจ
หน่วยงาน :
ป.ย.ป. ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การทำงาน :
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
ที่อยู่ :
ป.ย.ป. ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Groundwater
Email :
dnuop_7@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th