ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. จุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ
หน่วยงาน :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลและสิ่งแวดล้อม
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลและสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ป่าไม้
Email :
chulawan_rfd@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th