ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ภัสสร งามแพง
หน่วยงาน :
ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการป่าไม้
ที่อยู่ :
ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change)
Email :
ngampang.p@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th