ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. พิจิตรา จันทร์พ่วง
หน่วยงาน :
61 พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัยกรมป่าไม้
ที่อยู่ :
52/38 ม.9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
mpj_blue@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th