ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
หน่วยงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
การทำงาน :
สอน
ที่อยู่ :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์
Email :
terapong58@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th