ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วรพรรณ หิมพานต์
หน่วยงาน :
ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
woraphun0901@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th