ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นายวรวิทย์ พลทัสสะ
หน่วยงาน :
ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ที่อยู่ :
ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร์ กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
kengdede@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th